Historia del centre

Història del fundador

Sebastiá Arrom i Coll neix a Santa Eugènia el 3 de setembre de l'any 1925.

Cursa la carrera eclesiàstica en el Seminari Diocesà de Mallorca dels anys 1936 al 1949.

Des de l'any 1944 al 1949 fou becari del Col.legi Pontifici de la Sapiència. L'any 1949 és ordenat Prevere pel Bisbe Hervás.

L'any 1954 és anomenat primer Rector de la Parròquia Sant Josep Obrer, creant, aquest mateix any, la primera escola d'Ensenyança Primària de Sant Josep Obrer.

Des de, l'any 1955 fins al 1960 coordina les obres de la construcció del nou temple parroquial de Sant Josep Obrer, projecte de l'arquitecte Pep Ferragut, que és beneïda pel Bisbe Enciso.

L'any 1962 promou la creació de la primera Secció Filial Masculina d'lnstitut "Sant Josep Obrer", per a I'ensenyament, amb caràcter social, de Batxillerat Elemental, Batxillerats Tècnics i Batxillers Superiors nocturns.

L'any 1964 promou la creació de la primera Secció Filial Femenina "Sant Josep Obrer" per a l'ensenyament del Batxillerat Elemental i dels Batxillerats Tècnics i Superiors.

L'any 1968 es trasllada als Estats Units, a Nova York (Brooklin), a on exerceix una tasca pastoral i al mateix temps té ocasió d'estudiar el sistema educatiu nordamericà.

L'any 1968 promou I'ensenyament del Català a les dues Filials, Masculina i Femenina, amb l'ajud de l'Obra Cultural Balear, com assignatura complementaria del Batxillerat, primers centres a les Balears on es cursen de manera oficial aquestes matèries.

L'any 1972 promou la creació de l'Escola Professional "Sant Josep Obrer" per les branques Administrativa, Electrònica i Delineació de Primer i Segon Grau.

L'any 1981 promou I'ensenyament del Segon Grau d'Informàtica de Gestió, Equips Informàtics i Hostesses de Congressos.

L'any 1990 és distingit amb el "Homenatge al Mestre" per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear.

El mateix any promou la nova construcció d'un centre de Secundària Obligatòria i l'adaptació del Batxillerat LOGSE i el Cicles Formatius de Grau Mitjà, Grau Superior, Garantia Social i Integració dels alumnes amb deficiències psíquiques al nivell d’Educació Infantil, Primària i Secundària.

L'any 1993 és anomenat membre del Consell Consultiu del Rector de la Universitat de les Illes Balears.

El mateix any, 1993, rep el premi "Popular 93" de Radio Popular-Cope.

L'any 1995 fou distingit per la Conselleria d'Educació i Esports amb el premi "Miquel Porcel i Riera" en reconeixement públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la tasca en favor de l'educació i cultura.

Fins l’any 1997 és Director General dels Col·legis Sant Josep Obrer, d’ensenyança Infantil, Primària, Secundària, de Batxiller i COU, de Formació Professional i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, amb un nombre de 2.400 alumnes i 123 professors.

Una constant a destacar és la seva feina a favor de la cultura i l'educació: la seva inquietud emprenedora i innovadora en el món de l'ensenyament, però també el seu caire solidari que ha fet de la creació del col·legi Sant Josep Obrer una obra no només educativa, sinó també social i de promoció de tota una barriada.

Aquest mateix any (1997) va ésser nomenat Canonge de la Seu, càrrec que ostenta actualment.

Durant els anys següents va impulsar i organitzar les obres de restauració de la Seu de Mallorca i la construcció d'una residència.