Estudis de Música

Estudis de Música

Els alumnes que trien seguir els estudis reglats de Grau Elemental podran obtenir al final de l’educació primària el títol d’aquests estudis expedit pel Conservatori de les Illes Balears.

MÉS INFORMACIÓ

ESCOLA DE MÚSICA

Telf. 971 27 48 25

e-mail: escolamusica@santjosepobrer.es

Música Reglada

GRAU ELEMENTAL    8-12 ANYS

Podrán matricular-se als estudis de Grau Elemental aquells alumnes que haguin cursat els dos cursos anteriors l’assignatura d’iniciació. De Grau Elemental  són quatre cursos a on setmanalment s’impartiran 2h de llenguatge musical, 2h de cant coral, 1h d’especialitat instrumental i 1h de conjunt instrumental.

ESPECIALITAT INSTRUMENTAL

PIANO, GUITARRA CLÀSSICA, VIOLÍ, VIOLONCEL, PERCUSSIÓ, FLAUTA TRAVESSERA, CLARINET, SAXÒFON Música Reglada
WhatsApp, Inc.